nedeľa 2. augusta 2009

Zastavme postreky národných parkovTáto výzva vznikla ako dôsledok posledného vyhrotenia situácie pri používaní nebezpečných pesticídov na území našich národných parkov.

Podnik Lesy SR š. p. začal od 1. apríla tohto roku aplikovať chemické látky na území Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Veľká Fatra, Národného parku Malá Fatra, Národného parku Slovenský raj, Národného parku Muránska planina a na území Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava (v blízkosti prírodnej rezervácie Pilsko).

Naše najvážnejšie námietky sú tieto:

Používanie neregistrovaných prípravkov
Rozsah a spôsob aplikácie pesticídov v chránených územiach Slovenska nemá v histórii našej krajiny obdoby. Na viacerých miestach aplikácie pesticídov sme v národných parkoch zaznamenali použitie nielen registrovanej látky (FURY 10 EW), ale i aplikáciu neregistrovaných prípravkov (FURY 100 EW a FURY 200 EW!).

Porušovanie bezpečnostných predpisov
Pri aplikácii látok sa, tak ako minulý rok, hrubo porušujú bezpečnostné predpisy uvedené na Karte bezpečnostných údajov. Pracovníci aplikujúci nebezpečné chemické látky nie sú poučení o nebezpečných účinkoch prípravkov, nemajú pridelené ochranné osobné pracovné prostriedky a pri aplikácii pesticíd bežne uvoľňujú zakázaným spôsobom do životného prostredia.

Pesticíd FURY môže vážnym spôsobom poškodiť aj necieľové organizmy
Cypermetrín, účinná látka vo všetkých prípravkov FURY, je evidovaný endokrinný disruptor. Cypermetrín síce primárne blokuje sodíkový kanál pri prenose vzruchov medzi nervovými bunkami, ale sekundárne vážnym spôsobom ovplyvňuje hormonálny systém necieľových organizmov, aj človeka, môže spôsobovať rôzne druhy rakoviny a poškodzuje DNA.

Použitie pesticídov mimoriadne znižuje biodiverzitu chránených území.
Aplikáciou pesticídov dochádza k zasiahnutiu celej škály necieľových organizmov, najmä citlivých druhov, s nízkou mierou odolnosti voči syntetickým polutantom. Viaceré sú pritom zaradené do národných červených zoznamov so stanovenou spoločenskou hodnotou alebo sú zaradené v zoznamoch druhov európskeho významu. Nepriaznivý vplyv pesticídov bol zdokumentovaný na pôdnych spoločenstvách agrárnych ekosystémov, rovnako negatívny vplyv je možné očakávať aj v prípade lesných pôd.

Toxikologícké štúdie prípravkov rady FURY sú tajné
Tvrdenia podniku LESY SR š. p. o neškodnosti prípravkov rady FURY si nemôže verejnosť overiť, pretože toxikologické štúdie ministerstvo zdravotníctva odmietlo zverejniť.

Spotreba cypermetrínu, účinnej zložky pesticídov rady FURY, sa v lesníctve neustále zvyšuje.
Napriek tvrdeniu podniku LESY SR š. p. , že prípravky s obsahom cypermetrínu sú podstatne bežnejšie v poľnohospodárstve, štatistika používania pesticídov dokazuje, že spotreba cypermetrínu v lesníctve sa neustále zvyšuje a v niektorých krajoch už spotreba cypemetrínu v lesníctve prevyšuje spotrebu v poľnohospodárstve!.

Z uvedených dôvodov považujeme súčasnú aplikáciu pesticídov v našich národných parkoch a iných chránených územiach za mimoriadne nebezpečnú a žiadame ministerstvo pôdohospodárstva o:

• Okamžité zastavenie postrekov nebezpečnými chemickými látkami v chránených územiach Slovenska
• Prešetrenie porušenia slovenských zákonov spomínaných v tejto výzve
• Zverejnenie toxikologických štúdii FURY 10 EW, FURY 100 EW a FURY 200 EW

Lesoochranárske zoskupenie Vlk

1 komentár:

Anonymný povedal(a)...

No to je vrchol,a toto sa skoro nikto nedozvie, preto si robia co chcu.