streda 17. decembra 2008

Rozhodnutie EK o Tichej a Kôprovej doline príde začiatkom budúceho roka


Vyriešenie právneho konania (infrigmentu), ktoré voči Slovensku vedie Európska komisia (EK) pre odstraňovanie kalamitného dreva v Tichej a Kôprovej doline v Tatranskom národnom parku, príde podľa riaditeľa odboru ochrany prírody EK Ladislava Mika začiatkom budúceho roka. "Prípad ešte nie je uzavretý a komisia dokončuje jeho posudzovanie na základe odpovede zo strany Slovenska".

EK začala proti Slovensku konanie za to, že prikročilo k zásahom v oboch dolinách bez posúdenia smernice o biotopoch. Komisia vo varovnom liste v minulom roku upozornila, že obe oblasti sú súčasťou európskej siete chránených území Natura 2000 a trvá preto na samoobnove prírody a politike nezasahovania. V prípade, že nebude spokojná s vysvetlením Slovenska, pristúpi k druhému kroku právneho konania, ktoré môže vyvrcholiť aj predvedením krajiny pred Európsky súdny dvor.

Štátne lesy (ŠL) TANAPu začali 11. apríla 2007 odstraňovať kalamitnú drevnú hmotu v časti Tichej a Kôprovej doliny na území so 4. stupňom ochrany prírody. Plánovali odtiaľ vyviezť zhruba 25.000 metrov kubických (m3) z celkových 55.000 m3 smrekových kmeňov poškodených vetrovou kalamitou. Spracovanie a vyvezenie dreva malo zabrániť neúmernému rozšíreniu podkôrneho hmyzu a predísť možnému riziku požiarov.

Proti tomuto zámeru protestovali a priamo na mieste v ťažbe bránili mimovládne organizácie združené v sieti Ekofórum spolu so svojím členom Lesoochranárskym združením Vlk a organizáciou Greenpeace Slovensko. Podľa ochranárov sa ťažba vykonávala bez súhlasu so zásahom do biotopu európskeho alebo národného významu a bez udelenia výnimky z podmienok ochrany chránených druhov živočíchov, o ktorej udelení rozhoduje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Lesoochranárske združenie Vlk následne podalo podnet na prešetrenie vo veci spracovania kalamitného dreva na Inšpektorát životného prostredia v Košiciach. Odstraňovanie tak pokračovalo iba do 26. apríla, kedy práce dočasne pozastavila Slovenská inšpekcia životného prostredia. Vydaním rozhodnutia pre opakovaný únik informácií a pochybnosti o nepredpojatosti zamestnancov bol po Košiciach prešetrením poverený Inšpektorát v Žiline. Ten 13. júla rozhodol, že ŠL TANAPu neporušili ťažbou zákon o ochrane prírody.

Odstraňovanie dreva sa začalo na základe rozhodnutia Obvodného lesného úradu v Poprade a odborného stanoviska orgánu ochrany prírody a krajiny vydaného Krajským úradom životného prostredia v Prešove. Opodstatnenosť spracovania mala potvrdiť aj Štúdia posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na priaznivý stav ochrany v Národných prírodných rezerváciách Tichá a Kôprová dolina. Jej vypracovaním poverili Štátnu ochrana prírody v Banskej Bystrici a Národné lesnícke centrum vo Zvolene.

Žiadne komentáre: